Port Statistics

   
 
Port Statistics

Port

Receive
Drops

Transmit
Drops

Receive
Errors

Transmit
Errors

Receive
Packets

Transmit
Packets

Receive
Bytes

Transmit
Bytes

4

000029535412631336071830475